Hematoloji Tezi Destek Programı

 Başvuru formu

HEMATOLOJİ KONULU TEZ DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ

(Sürüm-1; Güncelleme Tarihi: 01.01.2010)

Amaç ve Kapsam:
Bu yönergenin amacı, İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında hematoloji alanında yapılmış başarılı tezlere ödül vermektir. Bu ödül ile hematoloji alanına öğrencilerin yönlendirmesi, haberdar edilmesi ve yapılacak tezlerin bilimsel nitelik ve niceliklerinin ve sayısını arttırılması hedeflenmiştir.

Tanım:

 1. Türk Hematoloji Derneği (THD), İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında hematoloji alanında yapılmış ve tez jürisinden kabul almış tezleri destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar dâhilinde yapılır.
 2. Her yıl bu amaçla kaç destek verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır ve THD Bülteni (ve/veya THD web sitesinde) ilan edilir.
 3. Adaylar yılda bir kez (Ocak- Temmuz döneminde) tezlerinin basım yılı veya bir sonraki yıl için başvuruda bulunurlar.
 4. Destek, THD Yönetim Kurulunca her yıl başında bütçe olanaklarına göre saptanan miktarda eşit oranda verilir.  O sene yapılan Ulusal Hematoloji Kongresi’ne başvuran aday davet edilip, ödül gecesinde ödülü kendisine verilir.
 5. Adaylar başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra yönetim kurulunca yapılır.
 6. Adayın tez danışmanın başvuru sırasında tez ve aday hakkında görüşlerini bildiren başvuru mektubu yer almalıdır.
 7. THD yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda desteği iptal etme hakkına sahiptir ve bu konuda önceden üyelerini haberdar eder.

Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

 1. İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında hematoloji veya ilgili alanlarında tezin yapılmış olması.
 2. Tezin tamamlanarak basılmış olması ve tez jürisinden onanmış olması.(Adaylar, sadece tezlerinin basım yılı veya bir sonraki yıl için başvuruda bulunabilirler)
 3. THD’nin bu desteğinden yararlanan kişiler tekrar başvuramazlar ve aynı tezle birden fazla başvuru yapılamaz.
 4. Aday tez danışmanından ödüle başvurusunda resmi talep içeren referans getirmelidir.

Değerlendirme:

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir, gerekirse başvuran adaydan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Gerekirse jüri atanarak değerlendirmeleri istenebilir. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.
Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler ve tez bilgileri THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.

Desteğin verilmesi:

Ödeme THD Saymanlığınca, gerçekleştirilir ve Ulusal Hematoloji Kongresi Ödül gecesinde Türk hematoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından başvuru sahibine verilir. . Kabul tarihinden itibaren 2010 yılının başından itibaren geçerlidir.

Aday Başvuru Dilekçesi

Tez danışmanından tez ve aday hakkında görüşlerini bildiren referans mektup Bu yönergenin ilk sürümü olup 23 Ekim 2009 tarihinde THD yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş ve 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

HEMATOLOJİ TEZ ÖDÜLÜ

THD, 2010 yılından başlayarak, her yıl iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında hematoloji alanında yapılmış (tamamlanarak basılmış) başarılı tezlere ödül verilmektedir.
İç hastalıkları ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında hematoloji alanında yapılmış başarılı tezlere ödül veren bu programa yapılan başvurular, konusunda uzman hakemlerce değerlendirildi. Ödül almaya hak kazanan tezler aşağıda yer almaktadır.

2010 YILI

TEZİN ADI TEZ SAHİBİNİN ADI-SOYADI VE KURUMU
Çocukluk Çağı Lösemilerinde ve Nötropenik Ateş Atağı sırasında Neopterin Düzeyleri Fatma Burcu Belen
Gazi Ü. Tıp Fak.  Çocuk Hematolojisi
Demir Eksikliği Anemisinde Tedavinin Ghrelin ve Leptin Düzeylerine ve İştaha Etkisi Nuran Küçük
Atatürk Ü. Tıp Fak. Pediatri ABD
Antifosfolipid Sendromunda P-Selektin Polimorfizmi İle Tromboz Riski Arasındaki İlişki Nilüfer Alpay
Marmara Ü. Tıp Fak.  Hematoloji BD
Polistemia Veralı Hastalarda Ytromboelastografi,Antifibrinolitik Aktive Değişimleri ve Bunlara Tedavinin Etkisi Fatma Sağlam
Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fak. Hematoloji BD

2011YILI

TEZİN ADI TEZ SAHİBİNİN ADI-SOYADI VE KURUMU
Antifosfolipid Sendromunda Trombosit Membran Glikoprotein Polimorfizmlerinin Sıklığı ve Klinik Etkileri Dr.İpek Yönal
İstanbul Ü.İstanbul TF
Diyabetes Mellitus ve Son Dönem Böbrek Hastalığının Periferik Kandaki CD34+ Hücre Sayısı Üzerine Etkisi Dr.İlker Altun
Erciyes ÜTF İç Hastalıkları ABD
Faktör X Eksikliği Olan Hastaların Fenotip İcelenmesi ve Genetik Analizi Dr.Serdar Epçaçan
Yüzüncü Yıl ÜTF Çocuk Sağl. ve Hast.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda CLLU1 Gen Ekspresyon Düzeyinin Prognostik Önemi Dr.Mustafa Sevinç
İstanbul Ü.Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD
B hücreli Non-Hodgkin Lenfomada DNA Onarım Gen Polimorfizmleri Dr.Aykut Bahçeci
Çukurova ÜTF İç Hastalıkları ABD
Çocukluk Çağından Demir Eksikliğinin Çinko ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Dr.Baran Cengiz Arcagök
İstanbul Ü.Cerrahpaşa TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2012 YILI

TEZ SAHİBİNİN ADI-SOYADI VE KURUMU TEZİN ADI
Dr.Elvan Erdem Yıldız Hatay Hassa Devlet Hastanesi Çocuk Sağl. ve Hast. Talasemi Majorlü Hastalarda Oral Şelatörlerin Çinko Düzeylerine etkisi
Dr.Hazen Sarıtaş Gazi ÜTF İç  Hastalıkları ABD Allojenik Kök Hücre Nakli Hastalarında Glutatyon S-Transferaz P1 Polimorfizminin Demir Parametreleri, Erken Nakil Komplikasyonları Ve İlk 100 Günlük Sağ Kalım İle İlişkisinin Araştırılması
Dr.Nagehan Emiralioğlu Gazi ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Hepsidin ve İnterlökin-6 Düzeylerine Etkisi ve Demir Metabolizması-Hepsidin İlişkisi
Dr. Elif Erdem Özcan İstanbul Ü.Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocukluk Çağı Kanserleri Nedeniyle Tedavi Almış ve/veya Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanmış Hstalarda Aşılamanın Etkinliği

2013 YILI

TEZ SAHİBİNİN ADI-SOYADI VE KURUMU TEZİN ADI
Dr.Eda Tanrıkulu Şimşek
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD
Kronik Miyeloid Lösemide JAK-2 V617F Mutasyonu Sıklığı ve Hastalık Üzerindeki Etkileri
Dr.Tarkan Ağasoy
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hastalarında Hepatit B, Hepatit C ev HIV Seroprevelansı
Dr.Hakan Doğan
Adnan Menderes Ütf İç Hastalıklar ABD
Yeni Tanı Multiple Miyelom Hastalarında Büyüme Faktörleri ve Sitokinlerin Rolü

2014 YILI

TEZ SAHİBİNİN ADI-SOYADI VE KURUMU TEZİN ADI
Dr.Deniz Çetin
Adnan Menderes ÜTF İç Hastalıkları ABD
Kronik Lenfositik Lösemide Aurora-a Kinaz Ekspresyonu
Dr.Hülya Kayılıoğlu
Gazi ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Hastalarında CYP3A5 Ekspresyonu ile Vinkristin Nörotoksisitesi İlişkisinin Araştırılması
Dr.Nuri Barış Hasbal
Bilim ÜTF İç Hastalıkları ABD
Otolog Kök Hücre Naklİ Yapılan Lenfoma Ve Multiple Miyelom Olgularında Kök Hücre Mobilizasyon Etkinliği ve Hücre Dozu-Engrafman İlişkisi
Dr. Dilek Uludağ Alkaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Çocukluk Çağı Kanserlerinin Demografik, Klinik ve Sağkalım Özellikleri