Merhaba,
Label

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

KURULUŞ TARİHİ : 22 Eylül 2008
KANUNİ MERKEZİ: Turan Güneş¸ Bulvarı İlkbahar Mahallesi 613.Sokak No : 8 Yıldız- Çankaya / Ankara 

Türk Hematoloji Derneğinin tam sermaye sahipliği ve öncülüğünde kuruluş¸ çalışmalarını tamamlayıp, çalışmalarına Türk Hematoloji Derneği kontrol ve yönetiminde devam edecek olan tüzel kişiliğin adı Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi olarak belirlenmiştir. 

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi gerekli belge ve evrakların hazırlanmasıyla birlikte 22 Eylül 2008 tarihinde kuruluşunu resmîleştirmiş ve tamamlamıştır. 

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi dört personel görev yapmaktadır. 

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesinin kurulmasıyla birlikte işletme, Türk Hematoloji Derneğinin organizasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi Ankara Seğmenler vergi dairesine bağlı kurumlar vergisi mükellefi olup, katma değer vergisi, muhtasar vergi, kurum geçici vergisi, yıllık kurumlar vergisi olmak üzere tüm vergilerini düzenli olarak tahakkuk ettirip, ödemektedir. 

22 Eylül 2008 tarihi itibariyle artık Türk Hematoloji Derneğinin gelir getiren tüm organizasyonlarını Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi dahilinde gerçekleştirerek hem etkinliğini arttırmıştır hem de çalıştığı tüm sektör firmalarına vermiş¸ olduğu hizmetler için fatura düzenleyip, gelir elde etmeye vergi mükellefi olarak devam etmiştir. 


THDIT YÖNETİMİ

03.12.2021
M. Cem Ar, Reyahn Küçükkaya, Sema Karakuş

16.12.2019
G. Hayri Özsan, M. Cem Ar, Sema Karakuş

18.11.2017
G. Hayri Özsan, M. Cem Ar, Sema Karakuş

12.11.2015
A. Muzaffer Demir, G. Hayri Özsan, Sema Karakuş

17.11.2011
Teoman Soysal, A. Muzaffer Demir, Sema Karakuş

22.09.2008
Muhit Özcan, Nejat Akar, Savaş Kansoy

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İŞLETME ESASLARI

 

Kuruluş
Madde 1
Türk Hematoloji Derneği bünyesinde Turan Güneş Bulvarı Sancak Mah. 613. Sok No:8 Çankaya/ ANKARA’ da faaliyet göstermek üzere bir iktisadi işletme kurulmuştur.

Unvanı
Madde 2
Kuruluşun unvanı Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesidir.

Amaç ve Konu
Madde 3
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi, Dernek Tüzüğünün 2. maddesine “Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışmalar” başlığı altında sayılan ve aşağıda belirtilen konularda gelir elde etmek amacına yönelik faaliyette bulunacaktır.

- Hematoloji araştırmalarıyla ilgili müesseseler ile işbirliği yapmak,
- Hematoloji ve diğer tıp alanlarında çalışanlar için gerekli araç, gereç, sarf malzemelerini üretmek, satın almak ve satmak,
- Hematoloji alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, seminer düzenlemek, personel yetiştirmek
- Araştırma merkezi ya da laboratuvarı, klinik, poliklinik, enstitü, eczane vb. kuruluşlar kurmak, işletmek,
- Balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi vb. sosyal faaliyet organizasyonları yapmak,
- Yukarıda sayılan amaçlara uygun gayrimenkul edinmek ve lüzumlu halde bunları kiraya vermek, satmak ve mesleki alet edevat, ilaç, malzeme vs. temin etmek, satın almak; bunları satmak, devir, takas ve hibe etmek
- Tıp ve Hematoloji alanında yurtiçi, yurtdışı, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vb.) düzenlemek, bu konuda görgü- bilgi artırılması ve eğitim için yurtdışındaki merkezlere eleman göndermek, bilimsel toplantılara iştirak etmek için yurtdışına giden ve yurtdışından gelen bilim adamlarının her türlü seyahat masraflarını karşılamak veya bu masrafların karşılanmasına destek olmak,
- Çalışma alanını kapsamında bulunan uluslararası kuruluşlarla yetkili makamların izni ile müşterek çalışmalar yapmak ve bu uluslararası kuruluşlara üye olmak,
- İktisadi işletmenin amacı ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak,
- İktisadi işletmenin amacına ulaşması için gerekli, yararlı ve zorunlu tüm faaliyetlerde bulunmak,
- İktisadi işletmenin amacına ulaşması için sayısı, değeri ve türü sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallarla ya da ikisinden birlikte oluşan mal varlığına, gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek haklara, ekonomik değerlere satın alma, bağış, ölüme bağlı tasarruflar veya diğer iktisap biçimleri ile sahip olmak, bunları kiralamak, kullanmak, başkalarına kullandırmak, gelirlerini tahsil etmek.
- İktisadi işletmenin menkul ve gayrimenkullerini satmak, devir etmek, istediği biçimde elden çıkarmak, kiralamak,
- İktisadi işletmeyle ilgili her türlü ödemeleri kabul etmek ve harcamaları yapmak,
- İktisadi işletmenin malvarlığı içindeki hak, taşınır ya da taşınmaz bir malını yatırıma konu etmek, gelirlerinin bir bölümünü ya da tamamını bu yolda kullanmak,
- İktisadi işletmenin sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz mallarla hakları ve paraları amacının gerçekleşmesi yolunda dilediği biçim ve yöntemle yönetmek,
- Gerekli yasal izinler dâhilinde iktisadi işletmenin amacına uygun çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurtdışındaki iktisadi işletmeler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurtdışında iktisadi işletme kurmak, ticari ve bilimsel değere sahip ürünleri yurtdışına satmak, yurtdışından satın almak veya yararlanma haklarını edinmek,
- İktisadi işletmenin amacını gerçekleştirmek için gerekli akçalı gücü kazanma yolunda uygun bulduğu girişimleri izlemek, malvarlığının bir bölümü ya da tümüyle ortaklıklara katılmak, katılma payına düşen gelirleri harcamak,
- Taşınmaz mallar üzerinde yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki ayni haklar kabul etmek ve bunları kullanmak,
- İktisadi işletme amacına ulaşmak üzere gerektiğinde ödünç almak, edindiği malları kazandığı haklar ve yaptırdığı işler için borçlanmak, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermek, teminat olarak vermek,
- İktisadi işletmenin amacına yönelik konularda gerekli elemanları ücret karşılığında çalıştırmak,
- Bilimsel mecmualara ve yayınlara abone olmak, kitap, dergi, gazete, bülten, broşür vb. yayınlar yapmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak ve gereksinim duymadıklarını satmak, kiralamak ya da kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve diğer ayni hakları kurmak ve kaldırmak.

Adres
Madde 4
İktisadi işletmenin adresi: Turan Güneş Bulvarı Sancak Mah. 613. Sok No:8 Çankaya/ Ankara’dır.

Sermaye
Madde 5
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesinin sermayesi 75.000 TL (Yetmiş beş bin)’ dir.

İşletmenin İdaresi Temsil ve İlzamı
Madde 6
İktisadi işletmenin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Türk Hematoloji Derneği yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu iktisadi işletmenin amacına dâhil olan ve işletmenin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri işletme adına yapmaya ve işletme unvanını doğrudan kullanmaya veya belirlediği kişiler aracılığı ile bu yetkileri kullandırmaya yetkilidir.
İktisadi işletmenin işleri ve muameleleri, Türk Hematoloji Derneği yönetim kurulunca seçilecek en az biri Türk Hematoloji Derneği yönetim kurulu üyesi, dernek üyelerinden veya dışarıdan seçilecek 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu şekilde oluşturulan iktisadi işletme yönetim kurulunun görevi, Türk Hematoloji Derneği olağan Genel Kurulunu izleyen ikinci yönetim kurulu toplantısında iktisadi işletme yönetim kurulunun seçimi ve seçilen bu kurulun göreve başlamasıyla sona erer.
İktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili iktisadi işletme yönetim kurulu dernek yönetim kurulu tarafından tescil ve ilan olunur. İşletmenin idari işlerinin yürütülmesi, sevk ve idaresi, bankalarda hesap açılıp kapatılması, her türlü banka kartı alınması ve kullanılması, para çekilmesi, çek tanzimi, hesaba virman gibi her türlü bankacılık işlemleri ile aynı mahiyetteki tüm bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda yapmaya, iktisadi işletmenin dışa ve içe karşı yazılacak yazılarda bankalar, mahkemeler ve resmi kuruluşlar nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzama bilcümle hizmet ve işlemlerini ikmaline iktisadi işletme yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi yetkilidir.

Teftiş ve Murakabe
Madde 7
Dernek yönetim kurulunun uygun göreceği usul ve esaslar çerçevesinde yönetim kurulu içinden veya gerek duyulması halinde dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer.           

Fesih ve Tasfiye
Madde 8
İktisadi işletmenin fesih ve tasfiyesine dernek genel kurulunca karar verilir.