Proje Önerileri

TarihÖnerilen Projenin Adı
08.11.2012 Prospektif yeni tanı lenfoma kayıt çalışması
10.01.2013 Viral hepatit taşıyıcısı veya hastalarında lenalidomid kullanımının viral hastalık üzerine etkisi
26.02.2013 Yeni tanılı kronik lenfositik lösemili hastalarda kolesterol düzeyleri
06.03.2013 KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİ (İTP) HASTALARINDA SPLENEKTOMİYE YANIT: TÜRKİYE VERİLERİNİN TOPLANMASI
08.03.2013 REFRAKTER İMMÜN TROMBOSİTOPENİ (İTP) HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: TÜRKİYE VERİLERİNİN TOPLANMASI
13.03.2013 Kronik myeloproliferatif hastalıkların patobiyolojisi
22.03.2013 Türkiye’de myelodisplastik sendromların tanı ve tedavisi
17.06.2013 Homozigot Faktör V Leiden ve Prothrombin20120 mutasyon Birlikteliği gösteren Olguların Arşivlenmesi
15.11.2013 Türkiye'de alfa talasemi sıklığını belirlemek
18.06.2014 Yaşlı Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Tedavisinde 5-Azasitidin Tedavisinin Etkinliği
26.01.2015 TÜRKİYEDE İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİ HASTALARINDA İMMUN TOLERANS TEDAVİSİ SONUÇLARI
28.01.2015 Spinal kord kompresyonu ile başvuran lenfoma hastalarının geriye dönük değerlendirilmesi.
29.01.2015 AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONU ANALİZ VE TRANSFÜZYON HEMŞİRESİ MODEL PROJESİ
03.02.2015 Sık kanayan İnhibitörlü hastalarda “Profilakside rFVIIa kullanımı”: Ulusal Veriler
01.03.2015 Kronik Myelositer Lösemili Hastalarda İmatinib Tedavisinin Risk Skoru ve Derin Moleküler Yanıt Kesilmesi: Çok merkezli, ileriye dönük bir çalışma
05.03.2015 Kronik Lenfositik Lösemide Richter Transformasyonu