Önerilen Projenin Adı Spinal kord kompresyonu ile başvuran lenfoma hastalarının geriye dönük değerlendirilmesi.
Konusu Spinal kord kompresyonu ile başvuran non-Hodgkin lenfomalı hastaların başvuru şikayetleri, hastalık tutulum paternleri, hastalarında başvuru anında tedavi yöntemleri, sonlanım noktaları belirlenecek ve bu hasta grubundaki risk faktörleri ile tedavi yöntemleri saptanmaya çalışılacaktır.

Proje Hipotezi Çalışmanın özel bir hipotezi bulunmamakla birlikte olgu bazlı bu deneyimleri derleyip değişik merkezlerin deneyimlerini ortak bir platformda tartışmak ve önümüzdeki dönemlerde karşılaşılacak hastalarda verilecek tedavi kararlarına ışık tutması hedeflenmektedir.

Proje Amaç ve Yararları Çalışmanın amacı Spinal kord kompresyonu (ISCC) ile başvuran non-Hodgkin lenfomalı hastaların başvuru şikayetlerini, hastalık tutulum paternlerini, hastalarında başvuru anında tedavi yöntemlerinin sonlanım noktalarını belirlemek ve bu hasta grubundaki risk faktörleri ile tedavi yöntemlerini öngörebilmektir. Çalışma sırasında bu hasta grubunda risk faktörleri nelerdir? Başlangıç tedavisinde uygulanan tedavi yöntemlerinin (Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi vb.) sonuçları nelerdir? Bu hasta grubunda merkezi siinir sistemi tutulumu riski nedir? Bu hasta grubunda tedavi sonrası nüks nasıl ve nereden gerçekleşmiştir? Hastaların genel sağkalım oranları nelerdir? sorularına yanıt aranacaktır.

Mevcut Merkezler Çalışmaya katılmak isteyen tüm merkezler dahil olabilir.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Lenfoma tedavisinin yapılıyor olması, hematopatoloji konusunda deneyimli patoloji laboratuvarının olması, yeterli medikal arşiv bilgilerine sahip olması.

Diğer Özgül Notlar Bakılcak parametrelerin bazıları: Başvuru zamanı ve şekli, tutulum seviyesi, uygulanan cerrahi, cerrahi sonrası durum, radyoterapi bilgileri, verilen tedavi, tedavi sonucu.