Önerilen Projenin Adı Yaşlı Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Tedavisinde 5-Azasitidin Tedavisinin Etkinliği
Konusu Yaşlı Akut Miyeloid Lösemi hastalarının tedavisinde, hipometile edici ajan olan 5-azasitidin tedavisinin etkinliğinin gösterilmesi.

Proje Hipotezi Küratif tedavinin, eşlik eden hastalıklar, ileri yaş vb. sebeplerle çoğunlukla mümkün olmadığı yaşlı akut miyeloid lösemili (AML) hastalarda, 5-azasitidin tedavisinin, beklenen yaşam süresine olumlu katkısının olabileceği, kan ürünleri transfüzyon ihtiyacını azaltabileceği, bu araştırmanın hipotezleridir.

Proje Amaç ve Yararları AML, sıklıkla yaşlılarda ortaya çıkan ve ortalama tanı yaşının ~70 olduğu bir miyeloid malignensidir. Yaşlı AML hastalarının, sıklıkla bulunan ko-morbid hastalıkları, kötü performans durumları, kötü sitogenetik risk faktörlerinin sıklığının fazla olması, sekonder AML sıklığının genç popülasyona göre daha fazla olması nedeniyle mevcut küratif tedavilere yanıtı genellikle kötüdür. Bazı yaşlı hastalarda yoğun kemoterapi ile yaklaşık %45-55 oranında yanıt alınmakla beraber, uzun süreli sağkalım ve nüks oranları ile tedavi ilişkili mortalite oranları genç hastalara kıyasla daha yüksektir. Fit olmayan ya da yoğun kemoterapiye uygun olmayan hastalara sıklıkla sadece "en iyi destek tedavisi" uygulanır. Hipometile edici ajanlar, yaşlı AML'li hastalarda, yaşam süresini uzatabilir ve hayat kalitesini arttırabilir. Bu çalışmada, ülkemizde, yaşlı AML'li hastaların tedavisinde endikasyonu olan 5-azasitidin'in etkinliğinin ve güvenilirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Mevcut Merkezler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)-Ankara

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Akut lösemi hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı, Hematoloji BD'nin olduğu tüm merkezlere çağrıda bulunulacaktır.

Diğer Özgül Notlar Bu proje ile ülkemizde yaşlı AML'li hastaların tedavisinde endikasyonu olan 5-azasitidin tedavisinin etkinlik ve güvenilirlik verilerinin toplanması planlanmıştır.