Önerilen Projenin Adı REFRAKTER İMMÜN TROMBOSİTOPENİ (İTP) HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: TÜRKİYE VERİLERİNİN TOPLANMASI
Konusu Refrakter immün trombositopeni (ITP) terimi, splenektomi sonrasında trombositopenik seyreden ve kanama bulguları olan olguları ifade etmekte kullanılmaktadır. Bu hastalarda tedavi seçenekleri çok çeşitli olmakla beraber, yanıt oranları değişken bildirilmekte, yan etkiler ağırlaşmakta ve tedavi maliyetleri artmaktadır. Bu konuda ulusal veriler son derece sınırlıdır.

Proje Hipotezi Refrakter ITP, splenektomi sonrası kanama bulguları taşıyan trombositopenik hastaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu hastalarda immun supresif ilaçlar ve antineoplastikler (azatioprin, siklosporin, siklofosfamid, vinka alkaloidleri), rituksimab, TPO reseptör agonistleri, danazol ve kombine ilaç tedavileri gündeme gemektedir. Ancak hangi hastada, hangi tedavinin etkili olacağı bilinmemektedir. Bu ilaçların maliyetleri, yan etkileri ve olası uzun vade etkileri konusunda ulusal verilerin belirlenmesi, tedavi algoritmasının belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Proje Amaç ve Yararları Projenin amacı refrakter ITP olgularında tedavi yaklaşımlarını belirlemek, değişik ajanlara cevap oranlarını ortaya koymak, olası yan etkileri anlamaya çalışmaktır. Bu amaçla bir excell dosyasında retrospektif olarak hasta verilerinin toplanması planlanmıştır. Bu dosyada kısaca hastanın demografik verileri (doğum tarihi, cinsiyet, tanı tarihi), hastalığın özellikleri (başlangıç trombosit sayısı, kanama bulguları, steroide yanıt, splenektomi zamanı, splenektomi sonrası erken ve geç trombosit sayıları), splenektomi sonrasında sırasıyla kullanılan ajanlar, bu ajanların yanıtları ve varsa yan etkileri ile ilgili verilerin girilmesi istenecektir. Yanıt değerlendirmesi uluslar arası kriterlere göre şu şekilde yapılacaktır: a.Cevap için mutlaka klinik bulguların da düzelmesi gereklidir, b.Tam cevap: trombosit sayısı >100x109 olması, c.Cevap: trombosit sayısı 30-100x109 ve başlangıç trombosit sayısının en az 2 katına ulaşmış olması, d.Cevapsız: trombosit sayısı <30x109 ve başlangıç trombosit sayısının 2 katına ulaşamamış olması (başta steroid olmak üzere ilaca bağımlı olgular cevapsız kabul edilecektir). Sonuçlar uygun istatistiksel metodlar ile değerlendirilecektir. Bu çalışma için koordinator merkez etik kurul onayı alacaktır. Amacımız ülkemizde refrakter İTP hastalarında tedavi seçeneklerini belirlemek ve bu konuda ulusal verilerimizi yayınlamaktır. Yayında isim sıralaması merkezlerin çalışmaya verdikleri hasta sayısına göre yapılacaktır.

Mevcut Merkezler Prof Dr Reyhan Küçükkaya, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Erişkin veya pediatrik hematoloji merkezleri çalışmaya katılabilir.

Diğer Özgül Notlar yok