Önerilen Projenin Adı KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİ (İTP) HASTALARINDA SPLENEKTOMİYE YANIT: TÜRKİYE VERİLERİNİN TOPLANMASI
Konusu Bu çalışma immün trombositopeni (ITP) tanısıyla splenektomi yapılan erişkin ve pediatrik olgularda splenektomiye kadar hangi tedavi seçeneklerinin kullanıldığını, splenektomiye hangi olgularda ve ne zaman karar verildiğini, splenektomi sonrası erken/geç cevap oranlarının ve komplikasyonların (infeksiyon, kanama veya operasyonla ilişkilendirilen komplikasyonlar) toplanmasını hedeflemektedir.

Proje Hipotezi Son yıllarda İTP’de yeni ilaçların gündeme gelmesi ile birlikte splenektomi oranlarında azalma olduğu belirtilmektedir. Splenektominin erken ve geç komplikasyonları sıklığı konusunda değişik çalışmalarda farklı oranlar bildirilmesi, hekim ve hastalarda splenektominin güvenliği ve etkinliği konusunda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışma ülkemizde İTP hastalarında splenektominin etkinliğini ve komplikasyonlarını belirlemek amacıya planlanmıştır.

Proje Amaç ve Yararları İmmün trombositopeni, immünolojik mekanizmalarla trombosit yıkımının artışı ile karakterize bir hastalıktır. Bazı olgularda kemik iliğinde trombosit yapımının yetersiz kalması da eşlik edebilir. ITP tanısı diğer trombositopeni nedenlerinin dışlanması ile konulur. Erişkin İTP hastalarında birinci basamak tedavisi olarak kortikosteroidler uygulanır. Bu tedaviye yanıt vermeyen veya kortikosteroide bağımlı kalan olgularda, ikinci basamak tedavide splenektomi gündeme gelir. Splenektomi klinik tabloya bağlı olarak, mümkünse altıncı aydan sonraya bırakılmalıdır, çünkü bu dönemde hala spontan remisyon şansı mevcuttur. Ancak birden fazla ajana cevapsız ve ağır kanama bulguları olan yeni başlangıçlı veya persistan (ısrarcı) İTP’de daha erken gündeme gelebilir. Yurtdışı yayınlarında splenektomiye %80 hastanın cevap verdiği, %66’sında cevabın kalıcı olduğu, %14 hastanın yanıtsız olduğu, yanıtlı %20 hastada da yanıtın zaman içinde kaybolduğu bildirilmektedir. Bu çalışma immün trombositopeni (ITP) tanısıyla splenektomi yapılan erişkin ve pediatrik olgularda splenektomiye kadar ülkemizde hangi tedavi seçeneklerinin kullanıldığını, splenektomiye hangi olgularda ve ne zaman karar verildiğini, splenektomi sonrası erken/geç cevap oranlarının ve komplikasyonların (infeksiyon, kanama veya operasyonla ilişkilendirilen komplikasyonlar) toplanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla katılmak isteyen merkezlerden en az 2 yıl önce splenektomi yapılmış İTP olgularının retrospektif değerlendirilmesi istenecektir. Çalışma içn koodinatör merkez etik kurul onayı alacaktır. Hasta verileri basit ve kısa bir excell dosyasında doldurmalıdır. Bu dosyada kısaca hastanın demografik verileri (doğum tarihi, cinsiyet, tanı tarihi), hastalığın özellikleri (başlangıç trombosit sayısı, kanama bulguları, streroide yanıt, splenektomiye kadar kullanılan tedaviler ve yanıtları), splenektomi zamanı, aşılar ve zamanlaması, splenektomi şekli (açık/laparoskopik), splenektomi sonrası erken ve geç trombosit sayıları ve komplikasyonları ile ilgili verilerin girilmesi istenecektir. Sonuçlar uygun istatistiksel metodlar ile değerlendirilecektir. Amacımız ülkemizde İTP hastalarında splenektomi sonrası klinik durumunu belirlemek ve bu konuda ulusal verilerimizi yayınlamaktır. Yayında isim sıralaması merkezlerin çalışmaya verdikleri hasta sayısına göre yapılacaktır.

Mevcut Merkezler İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul.

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul.

Diğer Özgül Notlar Çalışma retrospektif veri analizinden ibarettir.