Önerilen Projenin Adı Viral hepatit taşıyıcısı veya hastalarında lenalidomid kullanımının viral hastalık üzerine etkisi
Konusu Viral hepatit taşıyıcısı veya hastalarında immunomodülatuar etkisi olduğu bilinen lenalidomid kullanımının viral hastalık üzerine etkisinin araştırılması

Proje Hipotezi Türkiye’de görece olarak viral hepatit taşıyıcılığı ve kronik hepatit sıklığı fazladır. Miyelom, MDS gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ve immunomodülatör etkileri bilinen lenalidomidin hepatit taşıyıcılarında veya hastalarında viral hastalığın seyri veya tedavisini nasıl etkilediğine dair veri yoktur.

Proje Amaç ve Yararları Primer hastalığı nedeniyle lenalidomid kullanan ve HBV/HCV ile karşılaşmış hastalarda lenalidomidin viral hastalığın seyri ve antiviral tedaviye /profilaksiye yanıt üzerine etkilerinin incelenmesi

Mevcut Merkezler Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çağrıda Bulunulan Merkezlerde Olması Gereken Özellikler Son 2 yıl içinde herhangi bir endikasyon nedeniyle (multipl miyelom, miyelodisplastik sendrom, indolen lenfoma, v.b.) en az 2 ay süreyle tek başına veya kombinasyon tedavisinin bir bileşeni olarak Lenalidomid kullanmış olmak Tedavi öncesi veya esnasında HBsAg, anti-HBs ve /veya anti-HBc değerlerinden en az birinin pozitif olarak saptanmış olması veya serumda HBV-DNA pozitifliği bulunması ve/veya Tedavi öncesi veya esnasında serumda anti-HCV ve/veya HCV-RNA pozitifliği saptanmış olması

Diğer Özgül Notlar Çalışmaya katılmak için mcemar68@yahoo.com adresinden Dr. M. Cem Ar ile temasa geçebilirsiniz